Auringonsäde

OPETUSSUUNNITELMAT OTTAVAT NYT MALLIA MONTESSORIPEDAGOGIIKASTA!

Lapset saavat meillä taitoja elämää varten! Meillä lapset oppivat leikkien, tutkien, kokeillen, liikkuen, itseään ilmaisten ja saavat myönteisiä kokemuksia!

Auringonsäde on 2,5-6-vuotiaiden lasten pieni yksityinen vuonna 2008 perustettu päiväkoti Espoon Olarissa. Toiminta alkoi Ellipsipolulla, josta siirryimme nykyisiin tiloihimme 1/2011 Kuusikallionkujalle. Ympäristössä välittömässä läheisyydessä on ulkoilualueenamme Kuusikallionkentän puisto sekä metsäliikuntaan monipuolisesti sopiva Olarin keskuspuisto, ”pururata ympäristöineen”, jota käytämme viikottain.

Montessoriympäristössä 3-6-vuotiaat lapset työskentelevät samassa ryhmässä aktiivisesti osallistuen ja tehden, toisiaan auttaen ja toisiltaan oppien. Konkreettiset pedagogiset välineemme auttavat lasta tutkimaan ja oivaltamaan itse ja yhdessä toisten kanssa. Montessoriopettajat ohjaavat ja opastavat lapsia ja kirjaavat havaintojaan. Toiminnassa yhdistyvät käytännön elämän työt, aistilliset kokemukset, äidinkieli, matematiikka, kulttuuri (mm. maantiede, musiikki, taide) ja liikunta.

Varhaiskasvatuksen käsitteen käytöllä halutaan korostaa varhaiskasvatuksen asemaa osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatuslaissa korostuvat italialaisen lääketieteen tohtorin Maria Montessorin (1870-1952) luoman montessoripedagogiikan perusajatukset ja keskeiset elementit. On tärkeää huomioida lapsen varhaisten vuosien merkitys lapsen myöhemmälle kehitykselle.

Montessoripedagogiikassa keskeistä on alusta asti ollut ympäristö, joka mahdollistaa lapsen omatoimisen, konkreettisiin havaintoihin perustuvan oppimisen. Ei siis ole yhdentekevää, millaisessa ympäristössä lapsemme päivänsä viettävät. Montessoriohjaajien ja -opettajien yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia lapsen ikäkaudelle sopivan työskentely-ympäristön rakentamisesta. 3-6 -vuotiaiden ympäristössä on omat alueensa käytännön elämän töille, aisteja kehittäville harjoituksille, äidinkielen ja matematiikan tehtäville, luonnontieteiden eri osa-alueille sekä taiteille. Pedagoginen välineistö on aseteltu matalille hyllyille siten, että lapsi voi helposti itse ottaa esiin haluamansa ja vastaavasti työn lopetettuaan palauttaa sen jälleen paikoilleen.
Lapsi oppii kunnioittamaan ympäristöään ja käsittelemään tarvikkeita taiten, sillä Maria Montessori halusi lasten olevan tekemisissä oikeiden, mutta lapsen kokoon soveltuvien työvälineiden kanssa. (Esimerkiksi kaatelutöissä käytetään muoviastioiden sijaan oikeita lasikannuja ja posliinikuppeja).
Montessoripedagogiikan yksi suurimpia eroja muihin lähestymistapoihin verrattuna on lasten pitkäjänteisen toiminnan mahdollistaminen. Päiväohjelma rakennetaan siten, että se sallii pitkäkestoisen työskentelyn. Siten lapsella on mahdollisuus uppoutua omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja kehittää keskittymiskykyään. Montessoriohjaaja kirjaa havaintojaan, joiden pohjalta lapselle esitellään juuri hänen kehitystarpeitaan vastaavia asioita. Lasten työskentelyä/leikkiä ei keskeytetä tarpeettomasti aikuisjohtoisten tuokioiden vuoksi.
Työskentelyssä huomioidaan myös lapsen herkkyyskaudet eri taitojen oppimiselle. (Montessori esimerkiksi oivalsi, että kirjaimien äänteet opittuaan lapsi oppii useimmiten ensin kirjoittamaan ja vasta sitten lukemaan. Koska lukemisen ja kirjoittamisen herkkyyskausi on ennen kouluikää, aloitetaan kirjaimien äänteiden opettelu silloin, kun lapsi osoittaa olevansa niistä kiinnostunut).
Montessoripäiväkodeissa voidaankin sanoa kaiken ennen kouluikää tapahtuvan työskentelyn olevan esiopetusta, se ei rajoitu ainoastaan yhteen vuoteen, sillä lapset ovat erilaisia ja oppivat asioita omaan tahtiinsa. Tämän vuoksi lapsia ei myöskään jaeta ryhmiin iän mukaan, vaan eri-ikäiset lapset työskentelevät samassa ryhmässä. Tärkeintä on lasta kunnioittava toimintatapa ja lapsen kiinnostuksen kohteiden huomioiminen. Lapsella on aktiivinen rooli oman työskentelynsä suunnittelussa ja omien ideoidensa toteuttamisessa, sillä hänen tärkein työnsä on oman itsensä ja persoonansa ”rakentaminen”.

Toiminnassamme sovellamme Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu -ohjelmaa.

Tutustumme myös päivittäin englannin kieleen laulujen, laululeikkien, kuvakirjojen ja lorujen avulla.

Olemme avoinna klo 8.00-16.30.

Espoon kaupungin hyväksymät

* Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat
* Omavalvontasuunnitelma
* Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma
* Pelastussuunnitelma
* Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ovat luettavissa Auringonsäteessä.

Auringonsäde on Suomen Montessoriliitto ry:n jäsen.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Vanhempien mietteitä

Näkemyksemme ja tavoitteemme

Kuvagalleria

Esiopetussuunnitelma (PDF)

Henkilökunta 

Harriet Skarp
päivähoitaja (1990), montessoriohjaaja (Helsinki, AMI 2015) montessoriassistentti
(AMI 2013), Liikuntaleikkikoulun ohjaaja (Nuori suomi 2010)

Francesca Sippola
sosionomi/lastentarhanopettaja (Helsinki 2008),
montessoriohjaaja (Helsinki AMI 2015)
Liikuntaleikkikoulun ohjaaja (Nuori Suomi 2015)
Esi-ja alkuopetus 25op (Helsingin Yliopisto 2017)

Tilitiedot ja lahjoitukset, haluatko tukea toimintaamme!

Auringonsäde Montessorileikkikoulu:

FI66 1215 3000 1453 11 (Nordea)

Y-2662346-8

 

Linkit