Miten voin hakea hoitopaikkaa lapselleni ja paljonko se maksaa?

Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden täyttämällä sähköisen hakukaavakkeemme.  Auringonsäteeseen voi tutustua vuotuisessa avoimien ovien illassamme, johon otamme ilmoittautumisia sivujemme kautta. Voitte myös sopia erikseen tilaisuudesta tulla tutustumaan toimintaamme. Kokopäivämaksumme vanhempien osuus kaudella 2019-2020 on 352e. Esikoululaisten maksu on esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta on 338e. Lisäksi vanhemmat hakevat Kelasta tukea esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.
ESPOON MYÖNTÄMÄ SISARUSALENNUS 145e/KK, perheet ovat oikeutettuja hakemaan alennusta vanhimmasta lapsesta.

Montessoripedagogisessa toiminnassa toteutuu valtakunnallisten ja Espoon varhaiskasvatus-, ja esiopetussuunnitelmien sisällöt. Tapamme työskennellä on lapsia osallistava ja heidän luontaisia taipumuksiaan kunnioittava.
Meillä lapset saavat tehdä omia valintoja ja kokeilla, oivaltaa ja luoda uusia ideoita. Montessoriohjaajat ohjaavat lapsia heidän kasvussaan. Maria Montessori kutsui montessoriopettajia ohjaajiksi sen vuoksi, että hänen näkemyksensä mukaan aikuisen tehtävänä ei ole opettaa vaan ohjata ja antaa lapsen omille oivalluksille tilaa.

Sopiiko montessoripedagogiikka kaikille lapsille?

Yleisesti ottaen montessorimenetelmä sopii kaikille lapsille. Menetelmä sopii vanhemmille, jos pidätte seuraavia asioita tärkeinä lapsenne kehityksessä ja kasvatuksessa.

Harjoittelemme oman toiminnan ohjaamisen kannalta tärkeitä asioita, kuten luovaa ongelman ratkaisua, joustavuutta ja itsehillintää. Lasta kohdellaan kunnioittavasti ja rohkaistaan omatoimisuuteen ja itseensä luottamiseen. Lapselta odotetaan myös ystävällistä käytöstä muita kohtaan. Parasta lapselle on olla johdonmukainen ja näyttää hyvää mallia ja opettaa lasta tekemään oikein. Rauhallinen oppimisympäristö tukee  lapsen keskittymistä ja oppimista. Työrauhan antaminen muille on tärkeä asia, jota harjoittelemme.

Auringonsäteessä henkilökunnallamme ei ole erityispedagogista osaamista erityistarpeisille lapsille, minkä vuoksi emme voi tarjota hoitoa sitä tarvitseville.
Mikäli lapsi tarvitsee pienempää ryhmää kasvunsa tueksi, enemmän aikuisen tukea, enemmän aikuislähtöistä toimintaa ja vähemmän valintoja, kannattaa vanhemman valita jokin muu varhaiskasvatus/esiopetusmuoto.
Lapsille, jotka helposti ylistimuloituvat tai ovat agressiivisia kannattaa hakea hoitopaikka, missä tarvittava erityinen tuki on saatavilla.

Pitääkö lapsen osata jotain tullessaan?

Lapsen ei tarvitse osata erityistaitoja. Kun lapsi on omatoiminen ja haluaa itse tehdä ja yrittää, ja hän selviytyy 21 lapsen ryhmässä, se riittää. Edellytämme vaipattomuutta, sillä meillä ei ole terveystarkastajan edellyttämiä pesupaikkoja vaippalapsille.  Lapsen tulee osata itsestä huolehtimisen perustaitojen alkeita, kuten syödä ja juoda itse, olla kiinnostunut pukeutumisesta ja omata yritteliäisyyttä uusien taitojen oppimiseen. Vanhempien kannattaa antaa lapsen tehdä itse ne asiat, joista hän suoriutuu. Kaikki turha apu on este lapsen kehitykselle.

Edellytetäänkö vanhemmilta jotain?

Vanhemmilta edellytetään sitoutumista lapsensa tukemiseen montessoripedagogiikan keinoin. Esimmerkiksi siten, että lapsen puolesta ei tehdä asioita, joista hän selvityy itse. Hyvien ja kohteliaiden tapojen noudattamisen esimerkin antaminen lapselle pienestä pitäen on vanhempien tärkeä tehtävä. Vanhemmilta edellytetään myös päiväkodin sääntöjen noudattamista ja työskentelyrauhan antamista – päiväkotiin tullessa tullaan hiljaa, että jo leikkinsä aloittaneet lapset saavat työskentelyrauhan. Toivomme vanhempien osallistuvan pedagogisiin iltoihimme ja yhteisiin tilaisuuksiin lapsensa parhaaksi.

Miten lapsen päivä alkaa Auringonsäteessä?

Lapset tulevat yleensä klo 8-9 välillä Auringonsäteeseen. Lapset valitsevat itse mihin leikkeihin ryhtyvät tai montessoriohjaaja auttaa lasta valinnassa. Toiset tietävät heti, mitä haluavat tehdä ja kenen kanssa, toiset haluavat katsella ja seurata, mitä muut tekevät ja joku lapsi haluaa aikuisen avukseen. Lasten työskentelyä ei keskeytetä tai häiritä, tuemme keskittyvää, pitkää leikkiä. Ryhmässämme 3-6-vuotiaat työskentelevät samassa ryhmässä joten monenlaista asiaa on käynnissä yhtä aikaa. Lapset näkevät toisiltaan mallia ja ideoita, isommat lapset opastavat pienempiään suurella innolla luottaen itseensä ja omaan osaamiseensa. Me aikuiset olemme luonnollisesti lapsia varten ja heidän apunaan päivän leikkien ohjaamisessa.

Onko yksityisellä ja kunnallisella päiväkodilla jotain eroa?

Olemme  sitoutuneita työhömme ja tekemään parhaamme lasten ja perheiden hyväksi. Olemme ylpeitä osaamisestamme ja haluamme panostaa työmme laatuun pitämällä huolen korkeatasoisista pedagogiikasta, henkilökunnan koulutuksesta ja sen ylläpidosta. Aikamme on tarkoitettu lapsille, esimerkiksi henkilökunnan palaverit ovat tehokkaita ja sellaisina aikoina, että ne mahdollisimman vähän vaikuttaisivat lasten päivään. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi Auringonsäteen tapahtumien järjestämisessä, mutta siihen ei velvoiteta. Yhteistyö ja avoimuus vanhempien ja meidän välillä on työmme kannalta erittäin tärkeää. Espoon kaupunki ja alueen päivähoidon asiantuntija valvovat Auringonsäteen toimintaa ja sen sisältöä, joka noudattaa valtakunnallisia ja Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmia.

Retkeilemme lasten kanssa mm. teattereissa ja museoissa. Näihin retkiin pyydämme pääsylippumaksun vanhemmilta.

Hoitomaksuihin vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea Kelalta, jolloin maksumme ovat lähellä kunnallista tasoa.

Miten montessoripäiväkoti eroaa tavallisesta?

Montessoripedagoginen toiminta on sellaista, mitä uusi varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edellyttävät. Voimme olla ylpeitä Montessorin oivalluksista ja läpsilähtöisyydestä.
Käytössämme on monipuolinen montessoripedagoginen välineistö, joka on suunnitelmallinen. Uusi asia näytetään lapselle yleensä henkilökohtaisesti, jonka jälkeen hän saa tehdä itse ja toistaa niin kauan kuin haluaa. Aikuinen antaa lapselle tilaa kokeilla, tutkia ja oivaltaa. Tavarat ovat lasten saatavilla matalilla hyllyillä, valmiina käyttöön. Toisten kunnioittaminen ja työrauhan antaminen ovat rauhallisen ympäristömme edellytyksiä.

Toimintamme ei perustu aikuislähtöisiin tuokioihin, vaan lapsen yksilölliseen kiinnostukseen ja tutkimisen haluun. Lapset saavat työskennellä itse valitsemissaan ryhmissä, pareittain tai yksin, aikuinen ohjaa aina tarvittaessa. Tarinoiden lukeminen ym. tapahtuvat spontaanisti, kun siihen on hyvä hetki lasten työskentelyn lomassa. Lapset järjestävät myös omia piirejään, esim. satu-ja uutispiirejä.

Lapset oppivat omaan tahtiinsa, ympäristö sopii sekä hitaille, että nopeille oppijoille. Kaikki lapset eivät tee samoja asioita, vaan yksi voi esimerkiksi harjoitella veden kaatamista kannusta toiseen, toinen tunnustelee hiekkapaperikirjaimia ja kolmas laskee kaverinsa kanssa kultaisilla helmillä yhteenlaskua. Lapsi saa itseluottamusta oppimisestaan jokaisena päivänä.

Opettajamme ovat koulutettuja havainnoimaan ja ohjaamaan lasta. Lapsen tekemisen korjaaminen tapahtuu epäsuorasti. Lapselle hankalan asian näytämme uudelleen myöhemmin sopivana ajankohtana. Lapselle puhutaan kunnioittavasti ja häntä kuunnellaan.

Miten montessoripäiväkodissa käyneet lapset pärjäävät tavallisessa perusopetuksessa?

Lapset oppivat tekemään valintoja ja ohjaamaan omaa toimintaansa. Leikkikouluvuosien aikana heistä kasvaa yleensä itseensä luottavia, virheitä pelkäämättömiä, tiedonhalusia ja avarakatseisia toimijoita. Lapset myös oppivat huolehtimaan yhteisestä ympäristöstä, sekä sisällä, että ulkona ja ottamaan toisensa huomioon. Montessorilapset pärjäävät yleensä hienosti ja ovat omatoimisia ongelmanratkaisijoita.
Osa esikoululaisistamme jatkaa montessorin parissa alakoulussa ja osa perinteisessä perusopetuksessa. Montessoriluokkia (1-6) on Niittykummun koulussa ja Ruusutorpan koulussa. Myös koulussa opetus on yhdysluokkaopetusta.